Regulamin

Regulamin sklepu internetowego JOTPESHOP

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.       Sklep internetowy JOTPESHOP, dostępny pod adresem internetowym www.JOTPESHOP.com, prowadzony jest przez Filipa Marciniak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „JOTPE FILIP MARCINIAK” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Legionów 15E/56, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6443165476, REGON: 241355660.

2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego JOTPESHOP. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

3.       Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

4.       Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

5.       Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem
http://isap.sejm.gov.pl/.

6.       Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.       Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży sportowej, materiałów reklamowych oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

8.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ­ Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

9.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ­ Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2

Definicje

 

1.       Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.       Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

3.       Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.       Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „JOTPE FILIP MARCINIAK”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6443165476, REGON: 241355660.

5.       Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.JOTPESHOP.com.

6.       Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.       Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który informuje o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch stron umowy.

8.       Produkty – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9.       Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

10.   Konto- konto klienta w Sklepie Internetowym, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

11.   Rejestracja– proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym.

12.   Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

13.   Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia.

14.   Newsletter- usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu prenumeratorom za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomość SMS informacji handlowych o oferowanych produktach.

15.   Formy płatności– udostępnione przez Sprzedającego sposoby płatności za zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym.

Forma dostawy- forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta, podczas składanego Zamówienia.
17.   Użytkownik – osoba zarejestrowana i korzystająca ze strony internetowej www.JOTPESHOP.com.

18.   Dokument sprzedaży – paragon fiskalny, faktura VAT.

19.   Formy dostawy – udostępnione przez Sprzedającego sposoby dostarczenia zamówienia.

20.   Koszyk – forma przechowywania produktów wybranych przez Klienta w celu ich późniejszego zakupu.

21.   Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

22.   Wada – niezgodność towaru z przyjętymi wymogami określającymi dany produkt lub odstępstwo od tych przyjętych wymagań. Wyróżniamy wadę prawną oraz fizyczną.

23.   Adresy reklamacyjne – adresy wskazane przez Sprzedawcę, jako adresy do składania określonych oświadczeń woli, będące także adresami do korespondencji.

 

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 

1.       Celem korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie:

a.       komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,

b.      zainstalowanej przeglądarki internetowej, jednej z poniżej wymiennych:

I.        IE 9 lub nowszy,

II.      Edge 14 lub nowszy,

III.    Firefox 51 lub nowszy,

IV.    Chrome 49 lub nowszy,

V.      Safari 10 lub nowszy,

VI.    Opera 43 lub nowszy,

VII.  iOS Safari 10.2 lub nowszy,

VIII.  Android Browser 4.4 lub nowszy,

IX.    Chrome for Android 56 lub nowszy,

X.      Opera Mini for Android 41 lub nowszy,

c.       dostępu do poczty elektronicznej,

d.      włączonej obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

 

§ 4

Dane Sklepu potrzebne do kontaktu

 

1.       Adres Sprzedawcy oraz adres do zwrotów/reklamacji: Filip Marciniak, Skrytka Pocztowa 188, 41-200 Sosnowiec .

2.       Numer telefonu: 534-504-850

3.       Adres e-mail: jotpeshop@gmail.com

4.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5.       Kontakt telefoniczny możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

6.       Numer rachunku bankowego:  Mbank 02 1140 2004 0000 3402 7677 5081 

JOTPE Filip Marciniak.

 

§ 5

Postanowienia ogólne

 

1.       Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta.

2.       Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie Zamówienia oraz o kosztach dostawy i innych kosztach.

3.       Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

4.       Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5.       W przypadku wysłania towaru Klientowi i nieodebrania go, Sprzedawca uprawniony jest do żądania zwrotu kosztów poniesionych na przesyłki przedmiotu.

6.       Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do Sklepu Internetowego przez Klienta, celem dokonania zwrotu, wymiany lub reklamacji towaru, na koszt Sprzedawcy (za pobraniem). W razie przesłania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedawca nie ponosi będzie ponosił związanych z tym kosztów.

 

§ 6

Zakładanie Konta Klienta

 

1.     Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji polegającej na założeniu konta na stronie Sklepu Internetowego i po podaniu właściwych danych osobowych Klienta.

2.     W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Internetowym Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.JOTPESHOP.com., podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.       Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

4.       W celu pomyślnego dokonania procesu rejestracji w Sklepie Internetowym użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

a)      nazwa użytkownika

b)      adres e-mail

c)       hasło

d)      powtórzone hasło

5.         Po podaniu przez Użytkownika wszystkich danych oraz wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól formularza rejestracji w Sklepie Internetowym zostanie utworzone Konto umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6.       Aby zalogować się na Konto Klienta niezbędne jest wpisanie loginu oraz hasła podanego w trakcie procesu rejestracji.

7.       Klient ma możliwość darmowego usunięcia Konta wcześniej założonego bez podania przyczyny, w dowolnym czasie za pomocą e-maila: jotpeshop@gmail.com .

8.       Zakładając Konto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie newsletteru oraz maili od Sprzedawcy. 

§ 7

Składanie zamówienia

 

1.         Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do koszyka produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.

2.       Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie
wartości zamówienia.

3.       Celem sfinalizowania zamówienia na produkty dodane przez Kupującego do koszyka jest potwierdzenie złożenia zamówienia, określenie sposobu wysyłki towaru, wybranie sposobu zapłaty oraz uzupełnienie danych adresowych. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.

4.       Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.

5.       Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e­mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e­mail przy składanym zamówieniu.

6.       Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia.

7.       Kupujący może dokonać e­mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać
zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

8.       Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

9.       Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji
zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

10.   Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin.

11.   Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, zaś zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy lub wysłania potwierdzenia płatności.

12.   Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 

§ 8

Sposób i termin płatności oraz metody, koszty i termin dostawy

 

1.       Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:

a.                   płatność przelewem online na rachunek bankowy Sprzedawcy: Idea Bank S.A. 18 1950 0001 2006 0696 3880 0002,

b.                  płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

c.                   płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,

d.                  płatność przy odbiorze osobistym pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11- Sklep Zagłębiak (po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą).

2.       W przypadku wyboru płatności przelewem online oraz przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane jako zamówienie  nieopłacone.

3.       W przypadku wybrania płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.  

4.       Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Możliwa jest także przesyłka za granicę, jednak w takim przypadku jedynymi możliwymi formami płatności są przelew online oraz płatność elektroniczna– zamówiony towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu płatności. Opłaty związane z dostawą produktu za granicę są wyższe i podane są na stronie Sklepu Internetowego.

5.       Dostawa Produktów jest odpłatna i jej koszty ponosi Kupujący. Sposoby dostawy widoczne są na poziomie koszyka. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera DPD. Szczegółowe koszty i metody dostawy podane są na stronie internetowej Sklepu.

6.       Odbiór osobisty Produktu jest bezpłatny. Możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu go ze Sprzedawcą. Adres odbioru osobistego: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11 Sklep Zagłębiak.

7.       Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi od momentu jego złożenia wynosi 48 godzin, zamówienie zostaje zrealizowane w momencie przekazania go do dostarczenia. Za złożenie zamówienia w przypadku płatności przelewem oraz płatności elektronicznej uznaje się moment zaksięgowania płatności, w przypadku płatności za pobraniem lub płatności przy odbiorze jest to moment internetowego zamówienia złożonego na stronie internetowej.

8.       Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia o kolejne 3 dni robocze w wyjątkowych sytuacjach.

9.       Cenami obowiązującymi są ceny z chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

10.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w
szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący
dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.

11.   Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu
Internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

12.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.jotpeshop.com.

 

§ 9

Realizacja dostawy

 

1.    Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2.    Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.

3.    Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

4.    Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.    Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz
odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym. W przypadku takiej sytuacji informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest kupującemu poprzez wiadomość e-mail po złożeniu zamówienia.

6.    Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu mu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie lub na podany powyżej adres e-mail.

7.    Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

8.    Sprzedawca wystawi Klientowi paragon fiskalny lub Fakturę VAT na wszystkie sprzedawane towary. Paragon fiskalny lub Faktura VAT wysyłana jest do Klienta na adres e-mail podany przy zamówieniu lub dołączana do paczki.

 

§ 10

Wymiana

 

1.   Kupujący ma możliwość dokonania wymiany towaru na inny rozmiar lub model w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W tym celu proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą, który przekaże Klientowi dokładne wytyczne w tym zakresie.

2.   Koszty wysyłki wymienianego towaru w obydwie strony ponosi Kupujący.

3.   Odesłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki.

4.   Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sprzedającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę towaru.

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny.

2.       Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jotpeshop@gmail.com. lub złożenia oświadczenia osobiście w siedzibie Sklepu. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 Ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument nie jest zobowiązany do korzystania z przykładowych wzorów.

3.       Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej wskazanej osobie.

4.       Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, jaki został podany przez Klienta przy składaniu Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5.       Konsumentowi zostaną zwrócone koszty przesyłki przez niego poniesione chyba, że wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, wtedy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowo poniesionych kosztów przesyłki.

6.       Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz na własny koszt.

7.       Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

9.       Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami.

10.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania Produktu.

11.   Konsument zobowiązany jest odesłać Produkt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących przedmiotem Umowy, wynikające z korzystania z Produktów w sposób inny niż było to niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

13.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.       zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.         o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12

Reklamacja Produktu

 

1.         Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2.         W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.         Reklamację można złożyć przez wysłanie oświadczenia o reklamacji przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu na adres Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jotpeshop@gmail.com. lub złożenia oświadczenia osobiście w siedzibie Sklepu.

4.         Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizycznej, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

5.         Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.         W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

7.         Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;

c)       nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8.         Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 7c wyłącznie w sytuacji gdy:

a)    udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b)   wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c)    treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

9.         Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i
uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

10.     W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

11.     Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a)      złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c)       żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d)      żądać usunięcia wady.

12.     Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 11 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

13.     Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

14.     Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

15.     Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

16.     W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

17.     Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

18.     W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

19.     Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych
czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

20.     Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

21.     Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 3, 4 oraz 5 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

22.     Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

23.     Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

24.     Jeśli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

25.      Zaleca się, aby Klient podał w opisie reklamacji:

a.                  dane kontaktowe składającego reklamację

b.                 okoliczności oraz informacje dot. przedmiotu reklamacji
(datę wystąpienia wady, rodzaj wady, opis niezgodności towaru)

c.                  żądanie w związku z wadą towaru.

26.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli tego nie dokona reklamację uznaje się za uzasadnioną.

27.     Towary w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Sprzedawcy podany w § 4 Regulaminu.

28.     W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

29.     Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

30.     Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

31.     Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

32.     W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 13

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1.         W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części.

2.         Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, który nie jest konsumentem zostaje wyłączona.

3.         Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

§ 14

Dane osobowe

 

1.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w serwisie internetowym www.JOTPESHOP.com.

2.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.JOTPESHOP.com.

3.    Administratorem danych osobowych Klientów, które zbierane są pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.    Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany przez niego adres mailowy lub numer telefonu informacji handlowych o oferowanych przez Sprzedawcę produktach (newsletter).

6.    Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

 

§ 15

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi
Elektroniczne:
a)   założenie konta w Sklepie Internetowym

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
c) przesyłanie informacji handlowych o oferowanych przez Sprzedawcę produktach (newsletter).
2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3.  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na świadczeniu przez Usługodawcę usługi Newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym zostały wskazane w § 3 regulaminu.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości e­mail na adres poczty
elektronicznej: jotpeshop@gmail.com lub telefonicznie 537-312-816. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o
świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jotpeshop@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 537-312-816.
9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
10. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
12. W razie złożenia przez Usługobiorcę reklamacji na usługę świadczenia Usługi elektronicznej, Usługodawca udzieli odpowiedzi w ww. sprawie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu internetowego zmienionego regulaminu.

2.       Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

3.       Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

4.       Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a)      mediację;

b)      zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

c)       zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

d)      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

5.       Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja ………………………………………., niżej podpisana/y niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1.         Rzecz, której dotyczy odstąpienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.         Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………….

3.         Cena rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4.         Data dostarczenia rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………

 

Umowa sprzedaży ww. rzeczy została zawarta pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… (imię i nazwisko konsumenta, adres, numer telefonu, e-mail) a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Data: …………………………………..                                                                    Podpis: ………………………………………….


Załącznik nr 2

 

…………………………, ……………..

miejscowość, data

…………………………

………………………..

………………………..

        (adres)

 

REKLAMACJA

 

Ja niżej podpisany, …………………………………………………………………………, niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony w dniu ……………… za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.JOTPESHOP.com. towar w postaci …………………………….. sztuk …………….. za cenę ………………, numer faktury: ………………….. jest niezgody z zawartą umową sprzedaży.

Niezgodność produktu polega na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Powyższą niezgodność towaru z umową stwierdzono w dniu …………………………… .

 

Oczekiwania kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji: naprawa towaru/ wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy*.

 

 

 

Z poważaniem,

 

………………………………………

 

 

 

*niepotrzebne skreślić